Användarvillkor - Konsument

1 Allmänt

1.1 Fullmaktskollen i Sverige AB ägs av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening och har bildats i samverkan med Pensionsmyndigheten. Bolagets uppdrag är att utan vinstintresse utveckla, förvalta och sköta den dagliga driften av fullmaktskollen.se. Syftet med fullmaktskollen.se är att inom området för liv- och pensionsförsäkring ge dig som lämnar fullmakter överblick och kontroll. Samtidigt blir hanteringen av fullmakter effektivare och säkrare.

1.2 Genom att använda fullmaktskollen.se kan du som lämnar fullmakt på ett enkelt och överskådligt sätt

  • skriva under fullmakter så att de som ska använda dem får tillgång till den direkt

  • se vilka fullmakter som du har lämnat

  • återkalla fullmakter och ändra deras giltighetstid.

1.3 Genom att registrera dig på fullmaktskollen.se godkänner du som fullmaktsgivare dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

2 Logga in på fullmaktskollen.se

2.1 För att kunna se och administrera dina fullmakter på fullmaktskollen.se loggar du in med e-legitimation.

3 Det här kan du göra på fullmaktskollen.se

3.1 I inställningarna på fullmaktskollen.se anger du din e-postadress eller ditt mobilnummer. Du kommer att få meddelanden från fullmaktskollen.se via e-post eller sms. Fullmaktskollen.se ansvarar inte för att meddelandena når fram till dig.

3.2 Du kan skriva under, återkalla och ändra giltighetstid för dina fullmakter. Det gäller både fullmakter som du har lagt upp direkt på fullmaktskollen.se och fullmakter som du har skrivit under på papper och som den som du har gett fullmakten sedan har registrerat på fullmaktskollen.se.

3.3 Den som du ger fullmakt lägger upp din fullmakt i registret och kan se om du har skrivit under den. En underskriven fullmakt kommer också att visas elektroniskt för försäkringsbolag och andra aktörer som du är eller är på väg att bli kund hos. Den som du ger fullmakt anger vilka som kan se din fullmakt.

3.4 Den som du har gett fullmakt kan meddela Fullmaktskollen i Sverige AB att fullmakten inte längre gäller. Det kan t.ex. handla om att du har gett någon ett uppdrag som nu är slutfört. Då får du ett meddelande om att fullmakten inte längre gäller.

4 Så behandlar fullmaktskollen.se dina personuppgifter

4.1 Fullmaktskollen i Sverige AB behandlar dina personuppgifter, ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress och ditt mobilnummer på www.fullmaktskollen.se. Fullmaktskollen behandlar också de personuppgifter som framgår i dina fullmakter.

Fullmaktskollen i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på fullmaktskollen.se, till exempel dina kontaktuppgifter. Samma sak gäller personuppgifter som företag och organisationer anslutna till fullmaktskollen.se har lämnat till Fullmaktskollen i Sverige AB.

För de personuppgifter som används i fullmakter och återkallelser är fullmaktshavaren personuppgiftsansvarig. Det innebär att när Fullmaktskollen använder dina personuppgifter i fullmakter och återkallelser så är det på uppdrag av den som är personuppgiftsansvarig.

All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Syftet med behandlingen är att kunna tillhandahålla tjänsten. Överföring av personuppgifter kan komma att ske till de aktörer inom liv- och pensionsområdet som är anslutna till fullmaktskollen.se genom avtal och till Fullmaktskollen i Sverige AB:s underleverantörer för att kunna upprätthålla drift av tjänsten.

4.2 För utförligare information om vilka behandlingar som sker av dina personuppgifter se www.fullmaktskollen.se/personuppgifter.

5 Friskrivning och skadestånd

5.1 Du ska normalt kunna använda fullmaktskollen.se dygnet runt, sju dagar i veckan. Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar dock inte för eventuella avbrott.

5.2 Aktörer inom liv- och pensionsområdet som vill ansluta sig till fullmaktskollen.se förbinder sig i avtal att följa de krav och villkor som Fullmaktskollen i Sverige AB har ställt upp. Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar för att följa upp att kraven och villkoren följs.

5.3 Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador eller förluster som du som lämnar fullmakt kan råka ut för i anslutning till eller på grund av att du använder fullmaktskollen.se.

5.4 Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar inte för skador eller problem som kan drabba dig som använder fullmaktskollen.se och som beror på driftavbrott eller andra störningar i telefoner, datorer eller någon annan kommunikation.

5.5 Fullmaktskollen i Sverige AB tar inte ansvar för fel eller problem som har att göra med e-legitimation eller motsvarande som du har fått via någon utomstående part.

5.6 Länkar från fullmaktskollen.se till andra webbplatser är en ren informationsservice. Fullmaktskollen i Sverige AB tar inget ansvar för material eller information på dessa webbplatser.

5.7 Fullmaktskollen i Sverige AB:s skadeståndsansvar mot dig som lämnar fullmakt på Fullmaktskollen.se är begränsat till skador som Fullmaktskollen i Sverige AB vållar dig genom att bryta mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller mot de lagar och författningar som gäller. Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar inte för skador som beror på avbrott i tjänstens tillgänglighet.

5.8 Fullmaktskollen i Sverige AB:s skadeståndsansvar mot dig som lämnar fullmakt på fullmaktskollen.se är begränsat till direkta skador och till ett sammanlagt belopp på en fjärdedels prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110). Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar inte för indirekta skador, till exempel utebliven vinst eller förlust av information.

6 Ditt ansvar som fullmaktsgivare

6.1 För att du ska kunna använda fullmaktskollen.se behöver du tjänster från andra aktörer, till exempel e-post, internet och mobiltelefoni. Du ansvarar för att du har tillgång till dessa tjänster.

6.2 Du ansvarar för att registrera din e-postadress eller ditt mobilnummer på fullmaktskollen.se och att se till att uppgifterna är uppdaterade. Det är dit vi kommer att skicka all information om dina fullmakter.

6.3 Du ansvarar för den information som du lämnar när du registrerar dig på och använder fullmaktskollen.se. Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar inte för konsekvenser som orsakats av att du lämnar felaktig information.

6.4 Du får bara använda fullmaktskollen.se enligt dessa användarvillkor och de författningar och myndighetsbeslut som gäller. Du är också skyldig att följa instruktioner om fullmaktskollen.se som Fullmaktskollen i Sverige AB meddelar dig via e-post eller sms.

6.5 Du ska skydda din e-legitimation på ett betryggande sätt. Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar inte för konsekvenser som orsakas om någon obehörigen använder din e-legitimation.

7 Andra aktörers ansvar

7.1 Aktörer inom liv- och pensionsområdet som är anslutna till fullmaktskollen.se ansvarar för att följa de krav och villkor som står i avtalet mellan Fullmaktskollen i Sverige AB och respektive aktör.

8 Rättigheter kopplade till fullmaktskollen.se

8.1 Samtliga rättigheter kopplade till fullmaktskollen.se tillhör Fullmaktskollen i Sverige AB. Genom att registrera dig på fullmaktskollen.se har du rätt att använda de tjänster som finns på fullmaktskollen.se enligt dessa användarvillkor.

9 Avregistrera dig från fullmaktskollen.se

9.1 Du kan när som helst avregistrera dig från fullmaktskollen.se. Det kan du göra genom att logga in på fullmaktskollen.se. Om du vill avregistrera dig behöver du först återkalla alla gällande fullmakter som du har lämnat.

10 Drift och underhåll

10.1 Fullmaktskollen i Sverige AB har rätt att begränsa tillgängligheten till fullmaktskollen.se på grund av utveckling, underhåll eller av driftmässiga skäl. Fullmaktskollen i Sverige AB ska sträva efter att minimera avbrottstiden och vidta åtgärder för att du som lämnar fullmakter och alla andra anslutna aktörer ska vållas minsta möjliga skada. Fullmaktskollen i Sverige AB ska så långt det är möjligt informera dig och andra anslutna aktörer om planerade avbrott.

11 Ändringar i fullmaktskollen.se

11.1 Fullmaktskollen i Sverige AB har rätt att göra ändringar på fullmaktskollen.se. Information om ändringar lämnas på webbplatsen www.fullmaktskollen.se.

12 Avveckling av fullmaktskollen.se

12.1 Fullmaktskollen i Sverige AB får avveckla fullmaktskollen.se helt eller delvis. I så fall ska du som lämnar fullmakt och alla andra aktörer underrättas i god tid, minst två månader före avvecklingen.

13 Tillägg och ändringar av användarvillkoren

13.1 Fullmaktskollen i Sverige AB har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. Fullmaktskollen i Sverige AB ska underrätta dig som lämnar fullmakt om sådana tillägg och ändringar via den e-postadress eller det mobilnummer som du har registrerat. Om ändringarna är av begränsad betydelse behöver vi dock inte underrätta dig.

14 Aktuella lagar gäller

14.1 Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

Svensk försäkring Svenska försäkringsförmedlares förening
En tjänst framtagen i samarbete med Pensionsmyndigheten
Svensk försäkring Svenska försäkringsförmedlares förening
En tjänst framtagen i samarbete med Pensionsmyndigheten