Användarvillkor - organisation

1 Allmänt

1.1 Fullmaktskollen i Sverige AB ägs av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening och har bildats i samverkan med Pensionsmyndigheten. Bolagets uppdrag är att utan vinstintresse utveckla, förvalta och sköta den dagliga driften av en digital fullmaktstjänst, fullmaktskollen.se. Syftet med fullmaktskollen.se är att ge privatpersoner och arbetsgivare som lämnar fullmakter inom liv- och pensionsområdet överblick och kontroll. Samtidigt blir hanteringen av fullmakter effektivare och säkrare.

1.2 Genom att använda fullmaktskollen.se kan den som lämnar fullmakt på ett enkelt och överskådligt sätt

  • skriva under fullmakter så att de som ska använda dem får tillgång till dem direkt

  • se vilka fullmakter som har lämnats

  • återkalla fullmakter och ändra deras giltighetstid.

1.3 Genom att registrera organisationen på fullmaktskollen.se godkänner organisationen dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem.

2 Registrering av organisationen

2.1 En firmatecknare eller någon annan behörig företrädare, vilket innebär en person som från firmatecknaren fått i uppdrag att ställa ut en fullmakt för organisationen inom liv- och pensionsområdet, ska bekräfta registreringen av organisationen på fullmaktskollen.se. Bekräftelsen kan ske så snart en fullmaktshavare har lagt upp en fullmakt för underskrift för den aktuella organisationen. Underskrift ska alltid ske av den firmatecknare eller annan behörig företrädare som fullmaktshavaren har angivit i fullmakten. Det är bara fullmaktshavare som har ett anslutningsavtal med Fullmaktskollen i Sverige AB som kan lägga upp fullmakter för registrering på fullmaktskollen.se. Fullmaktskollen i Sverige AB gör inga behörighetskontroller på den person eller de personer som angivits som firmatecknare eller annan behörig företrädare eller på de personer, nedan kallade ”användare”, som tilldelas behörighet enlig nedan.

2.2 En organisation får bara använda fullmaktskollen.se enligt dessa användarvillkor och instruktioner meddelade av Fullmaktskollen i Sverige AB.

2.3 Vid registrering och användning av tjänsterna på fullmaktskollen.se krävs att användaren loggar in med e-legitimation.

3 Tilldelning av behörighet

3.1 Tilldelning av behörighet sker i samband med registrering och kan därefter löpande justeras enligt nedan. Behörighet för användare kan registreras i tre nivåer:

- företrädare (firmatecknare eller annan behörig företrädare)

- huvudadministratör

- administratör.

3.2 Användarna har följande behörigheter:

En företrädare är behörig att

- underteckna ny fullmakt

- återkalla fullmakt

- ändra giltighetstid för fullmakt

- ange begränsningar för vilka personer som fullmakten ska omfatta

- avsluta registrering på fullmaktskollen.se

- ändra egna notifieringar

- lägga till nya användare eller ta bort registrerade användare.

En huvudadministratör är behörig att

- återkalla fullmakt

- ändra giltighetstid för fullmakt

- ange begränsningar för vilka personer som fullmakten ska omfatta

- ändra egna notifieringar

- lägga till nya användare eller ta bort registrerade användare.

En administratör är behörig att

- lägga till och ta bort personer på en registrerad fullmakt

- ändra egna notifieringar.

3.3 Vid registrering av en användare eller förändring av en användares behörighet krävs att användaren loggar in med sin e-legitimation och bekräftar den aktuella behörigheten. För att underteckna en ny fullmakt krävs alltid att den fullmaktshavare som lagt upp den aktuella fullmakten för undertecknande anger vem som är aktuell företrädare. Endast den företrädare som finns angiven i fullmakten kan skriva under den aktuella fullmakten.

4 Registrering av fullmakter

4.1 En fullmakt kan registreras hos Fullmaktskollen i Sverige AB på två sätt:

a) En företrädare för organisationen skriver under en digital fullmakt som en fullmaktshavare har lagt upp för den aktuella organisationen att undertecknas av den namngivne företrädaren. Underskriften ska göras med e-legitimation.

b) En firmatecknare eller någon annan behörig företrädare för organisationen skriver under en standardiserad pappersfullmakt som Fullmaktskollen i Sverige AB har tagit fram. Fullmakten skannas sedan och registreras på fullmaktskollen.se.

5 Meddelanden

5.1 Meddelanden från fullmaktskollen.se skickas till organisationens registrerade användare via e-post eller sms. Användaren anger i inställningarna vilka meddelanden som ska skickas till användaren och ansvarar själv för att kontaktuppgifter och meddelandeinställningar är uppdaterade. Kontaktuppgifter och inställningar uppdateras under Mina inställningar. Meddelandena kan handla om att det finns en ny fullmakt att skriva under eller att det har skett förändringar i befintliga gällande fullmakter.

6 Personuppgiftsbehandling

6.1 Fullmaktskollen i Sverige AB behandlar dina personuppgifter, ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress och ditt mobilnummer på fullmaktskollen.se. Fullmaktskollen behandlar också de personuppgifter som framgår i dina fullmakter.

Fullmaktskollen i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på fullmaktskollen.se, till exempel dina kontaktuppgifter. Samma sak gäller personuppgifter som företag och organisationer anslutna till fullmaktskollen.se har lämnat till Fullmaktskollen i Sverige AB.

För de personuppgifter som används i fullmakter och återkallelser är fullmaktshavaren personuppgiftsansvarig. Det innebär att när Fullmaktskollen använder dina personuppgifter i fullmakter och återkallelser så är det på uppdrag av den som är personuppgiftsansvarig.

All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Syftet med behandlingen är att kunna tillhandahålla tjänsten. Överföring av personuppgifter kan komma att ske till de aktörer inom liv- och pensionsområdet som är anslutna till fullmaktskollen.se genom avtal och till Fullmaktskollen i Sverige AB:s underleverantörer för att kunna upprätthålla drift av tjänsten.

För utförligare information om vilka behandlingar som sker av dina personuppgifter se www.fullmaktskollen.se/personuppgifter.

7 Ansvarsfriskrivning

7.1 Fullmaktskollen.se ska normalt vara tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar dock inte för eventuella driftsstörningar eller avbrott.

7.2 Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar inte heller för fel eller skador som beror på att meddelanden inte kommer fram eller inte kommer fram i tid eller fel eller skador som uppstår på grund av att organisationen, andra uppdragsgivare anslutna till fullmaktskollen.se eller tredje man lämnar felaktig eller försenad information.

7.3 Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar inte för skador eller problem som kan drabba en organisation som använder fullmaktskollen.se och som beror på driftavbrott eller andra störningar i telefoner, datorer eller någon annan kommunikation.

7.4 Länkar från fullmaktskollen.se till andra webbplatser är en ren informationsservice. Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar inte för material eller information på dessa webbplatser.

7.5 Fullmaktskollen i Sverige AB:s skadeståndsansvar är begränsat till skador som Fullmaktskollen i Sverige AB av vårdslöshet vållar en organisation genom att bryta mot dessa användarvillkor eller mot gällande lagar och förordningar. Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar inte i något fall för skador som beror på avbrott i tjänstens tillgänglighet eller om någon obehörig utnyttjar tjänsterna på fullmaktskollen.se, förutom om Fullmaktskollen i Sverige AB har handlat grovt vårdslöst.

7.6 Fullmaktskollen i Sverige AB:s skadeståndsansvar är under alla förhållanden begränsat till direkta skador och till ett sammanlagt belopp på en fjärdedels prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar inte för indirekta skador, till exempel utebliven vinst eller förlust av information.

8 Rättigheter kopplade till fullmaktskollen.se

8.1 Samtliga rättigheter kopplade till fullmaktskollen.se tillhör Fullmaktskollen i Sverige AB. Genom att registrera en organisation på fullmaktskollen.se har organisationen rätt att använda de tjänster som finns på fullmaktskollen.se enligt dessa användarvillkor.

9 Avregistrering från fullmaktskollen.se

9.1 En firmatecknare eller någon annan behörig företrädare för organisationen kan när som helst avregistrera organisationen från fullmaktskollen.se genom att logga in på fullmaktskollen.se. Vid avregistrering ska alla gällande fullmakter för organisationen som registrerats via fullmaktskollen.se återkallas av företrädare eller huvudadministratör. Ett meddelande om genomförd avregistrering kommer att skickas till organisationens samtliga registrerade användare.

10 Drift och underhåll

10.1 Fullmaktskollen i Sverige AB har rätt att begränsa tillgängligheten till fullmaktskollen.se på grund av utveckling, underhåll eller av driftmässiga skäl. Fullmaktskollen i Sverige AB ska sträva efter att minimera avbrottstiden och vidta åtgärder för att de som lämnar fullmakter och Fullmaktskollen i Sverige AB:s uppdragsgivare ska vållas minsta möjliga skada. Fullmaktskollen i Sverige AB ska så långt det är möjligt informera organisationen och uppdragsgivare om planerade avbrott.

11 Ändringar av tjänsterna i fullmaktskollen.se

11.1 Fullmaktskollen i Sverige AB har rätt att göra ändringar av tjänsterna på fullmaktskollen.se. Information om ändringar lämnas på webbplatsen www.fullmaktskollen.se.

12 Avveckling av fullmaktskollen.se

12.1 Fullmaktskollen i Sverige AB får avveckla fullmaktskollen.se helt eller delvis. I så fall ska användarna underrättas i god tid, minst två månader före avvecklingen.

13 Tillägg och ändringar av användarvillkoren

13.1 Fullmaktskollen i Sverige AB har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. Fullmaktskollen i Sverige AB ska genom meddelande underrätta administratörer om sådana tillägg och ändringar. Om ändringarna är av begränsad betydelse behöver Fullmaktskollen i Sverige AB dock inte skicka något meddelande.

14 Tillämplig lag

14.1 Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

Svensk försäkring Svenska försäkringsförmedlares förening
En tjänst framtagen i samarbete med Pensionsmyndigheten
Svensk försäkring Svenska försäkringsförmedlares förening
En tjänst framtagen i samarbete med Pensionsmyndigheten